Algemene voorwaarden trainingen

Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle trainingen door Simplicity by C, tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1 – Aanmelding
De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Simplicity by C wordt   georganiseerd.Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Simplicity by C. De overeenkomst heeft betrekking op de training die online is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 – Bewijs van inschrijving
Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

Het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan in 1 of 2 keer. Een aanbetaling á € 50 en het resterende bedrag op de dag van de training. Of alles ineens vooraf. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook  wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Simplicity by C de deelnemer deelname aan de training ontzeggen. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de         overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de  deelnemer.

Artikel 4 – Annulering van de aanmelding

Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Simplicity by C, Möldershöfken 20, 7021 NB Zelhem. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld   wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder  rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien   vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is  ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 5 – Tussentijds beëindigen van de training

Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 7 – Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan. Op het door Flawlash ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door  middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flawlash.

Artikel 8 – Schade

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt  toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico. Ook is de deelnemer  te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Artikel 9 – Diploma’s en Certificaten

Na het afronden van de training ontvang je een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag. Aan diploma’s en certificaten van Simplicity by C kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Simplicity by C bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Simplicity by C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Simplicity by C behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Geheimhouding

Simplicity by C is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke  informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een    rechterlijke uitspraak, Simplicity by C verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12 – Overige bepalingen

Simplicity by C is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Simplicity by C de training verzorgt. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.

Hoe kun je zelf het beste je gezicht reinigen?

Het 5 stappenplan

Stap 1; Reinigen
Dit kun je doen met de cleansing gel deze masseer je rustig in met je handen en verwijder je met het washandje met lauw water. Vervolgens gebruik je de cleansing lotion om je gezicht nog een keer na te reinigen.

Stap 2; Boost je huid
Verwijder eenmaal per week de dode huid cellen met de intensive raciaal peeling. Boost je huid daarna met een creme masker.

Stap 3; Huid rondom je ogen
Besteed extra aandacht om de huid rondom je ogen.Hiervoor kun je de anti-aging eyecream gebruiken.

Stap 4; Stimuleren
Gebruik het balance of revital serum om op de meest effectieve wijze de diepere huidlagen te bereiken. Het serum versterkt de werking van jouw dag- en of nachtcrème.

Stap 5; Bescherm je huid Bescherm je huid tegen invloeden van buitenaf met een dagcreme die tegelijkertijd verzorgt en hydrateerd. Gebruik ’s avonds een nachtcrème om je huid te herstellen en te voeden.